Güncel
Giriş Tarihi : 30-01-2018 14:02   Güncelleme : 30-01-2018 14:02

SAKARYA VALİLİĞİ UYARDI!

SAKARYA VALİLİĞİ UYARDI!

        YAPI DENETİM FİRMALARINA SIKI DENETİM

 
        İlimizdeki yapı denetim faaliyetleri 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir.

        4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
        İlimizde, Sakarya merkezli 20 adet, diğer illerden ise 5 adet olmak üzere toplam 25 adet yapı denetim kuruluşu faaliyet göstermektedir.

        Müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde yapı denetim kuruluşlarına 41 büro denetimi ve 142 şantiye denetimi yapılmıştır.    

            Bu denetimler sonucu 9 adet yapı denetim kuruluşuna 91.023 TL idari para cezası verilmiştir.
        6 adet yapı denetim kuruluşuna ise 1 yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmiştir.
        Ayrıca ilimizde 6 adet beton ve zemin laboratuvarı bulunmaktadır.

        Müdürlüğümüzce bu laboratuvarlara 18 adet denetim yapılmış olup bu denetimler sonucu laboratuvar kuruluşlarına 43.849 TL idari para cezası verilmiştir.

        İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İl Yapı Denetim Komisyonunca 52 dosya karara bağlanmıştır.
        Yapı denetim hizmetleri ile yapı-zemin laboratuvar konuları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

                                                                             SAKARYA VALİLİĞİ

 

 

 

BASIN KURULUŞLARINA

İl Emniyet Müdürlüğünün 25/01/2018 tarih ve 131461 20-24391-2018/04  sayılı yazıları ekinde gönderilen Valilik Makamının 16/01/2018 tarih ve 2018/04 sayılı "Akaryakıt istasyonlarından plakasız motosiklet, otomobil ve benzeri araçlara yakıt verilmemesi ile bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımının denetim altına alınmasına dair Karar"ı aşağıya çıkarılmıştır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


        
Karar Tarihi: 16/01/2018

Karar Sayısı: 2017/01

                                   

AMAÇ

Madde 1-Sakarya İl sınırları içerisinde çalıntı ve özellikle plakasız motosikletlerin yoğun olarak bulunduğu, bu tarz plakasız motosiklet türü araçların terör eylemleri ve diğer suçlarda da kullanılabileceği, bu tür araçların akaryakıt istasyonlarından direk veya bidon, şişe vb. kaplarla yakıt alabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından plakasız motosiklet, otomobil vb. araçlara akaryakıt verilmemesi ve açıktan akaryakıt satışlarının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

 

KAPSAM

Madde 2-Bu karar; Sakarya İl sınırı içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında plakasız motosiklet, otomobil vb. araçlar ile bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

 

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-Bu Karar;

-5442 Sayılı İl idaresi Kanunu (9/ç ve 11/c Maddesi)

-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32 Maddesi)

-5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu (7, 19 ve 20 Maddeleri)

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde 4-5442 sayılı İl İdaresi Kanununun;

9 Maddenin (ç) bendinde “Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Hükümet Kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için Valiler genel emirleri çıkarabilir ve bunları ilan ederler”,

11. Maddesinin (a) bendinde “Vali, İl sınırları içinde bulunana genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatın amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

( c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin Valinin özel ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Maddesi madde hükmü uygulanır.” Hükümleri yer almıştır.

 

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ

Madde 5-5326 sayılı kabahatler kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesi;

1-Yetkili makamlar tarafından adli işlemler samsun oto kiralamai ile kamu güvenliği, kamu düzeni veya sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye kabahatler kanununa göre idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

2-Bu madde ancak ilgili kanununda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. Hükmü amirdir.