Güncel
Giriş Tarihi : 30-11-2020 10:15   Güncelleme : 02-12-2020 16:54

TAŞINMAZ İHALESİ YAPILACAK MI YAPILMAYACAK MI?

BASIN MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR? Hendek Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlanarak TAŞINMAZ İHALESİ nin bugün saat 10.00'da Kültür Merkezi Nikah Salonunda yapılacağı kamuoyuna açıklanmıştı. Takip ettiğimiz süreç de ihale alanında hiç kimsenin bulunmadığı , idare yetkililerinden de konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaması kurumda yaşanan çarpıklığı gözler önüne seriyor.

TAŞINMAZ İHALESİ YAPILACAK MI YAPILMAYACAK MI?

Hülasa, yapılacağı duyurulan ihalenin sahibi Hendek Belediyesi olduğuna göre eğer ihale iptal edildi ise sebepleri dorğrultusunda  açıklama yapması gereken makam Hendek Belediyesidir. İhale saati gelmiş salon açık ama hiç bir yetkili yok. Bunun bir anlamı olmalı...

Bize göre bunun anlamı Belediye Basın Müdürlüğünün ilçe halkına verdiği değeri gösteriyor...

 

HENDEK BELEDİYESİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İHALESİNE AİT İLAN

 

MADDE 1- Satışı yapılacak Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki gayrimenkullerin;

SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLERİN              MUHAMMEN

SATIŞ BEDELİ    (tl)           %3

GEÇİCİ TEMİNAT (tl)     

İHALE SAATİ

SIRA      NEVİ      ADRES  TAPU

MAHALLE BİLGİLERİ      

ADA

PARSEL ALAN (m²)                                        

1             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/1242  2.450,00 m²        245.000,00 tl      7.350,00 tl           10:00

2             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/11       3.100,00 m²        139.500,00 tl      4.185,00 tl           10:15

3             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/249    1.800,00 m²        81.000,00 tl         2.430,00 tl           10:30

4             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/456    1.418,00 m²        59.556,00 tl         1.786,68 tl           10:45

5             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/479    13.200,00 m²      620.400,00 tl      18.612,00 tl         11:00

6             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/480    12.700,00 m²      596.900,00 tl      17.907,00 tl         11:15

7             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/513    2.950,00 m²        123.900,00 tl      3.717,00 tl           11:30

8             TARLA   Ortaköy Mahallesi          Ortaköy               0/706    13.600,00 m²      571.200,00 tl      17.136,00 tl         11:45

9             TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               109/1    11.387,65 m²      398.567,75 tl      11.957,03 tl         12:00

10           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               109/10  4.635,38 m²        162.238,30 tl      4.867,15 tl           12:15

11           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               109/17  3.557,52 m²        124.513,20 tl      3.735,40 tl           14:00

12           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               108/124               2.454,35 m²        85.902,25 tl         2.577,07 tl           14:15

13           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               108/143               3.607,83 m²        126.274,05 tl      3.788,22 tl           14:30

14           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               101/111               12.331,43 m²      431.600,05 tl      12.948,00 tl         14:45

15           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               101/112               9.087,29 m²        318.055,15 tl      9.541,65 tl           15:00

16           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               109/69  4.211,31 m²        231.622,05 tl      6.948,66 tl           15:15

17           TARLA   Paşaköy Mahallesi          Paşaköy               116/116               4.690,35 m²        234.517,50 tl      7.035,53 tl           15:30

18           TARLA   Sarıyer Mahallesi             Sarıyer  110/7    12.345,15 m²      493.806,00 tl      14.814,18 tl         15:45

19           TARLA   Sarıyer Mahallesi             Sarıyer  111/9    31.273,32 m²

                1.250.932,80 tl   37.527,98 tl         16:00

MADDE 2- Birinci maddede niteliği ve diğer özellikleri belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde 30.11.2020 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00' da Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda İhale Komisyonu tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç

27.11.2020 Cuma günü saat 16:30`a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-Satış bedeli ile bu bedellere ait % 3 geçici teminat tabloda belirtilmiştir.

MADDE 4-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MADDE 5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) İkametgah belgesi,

b) Tebligat için adres beyanın (telefon, faks ve varsa emsal adresi belirtilecek) verilmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

i) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

 

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) Faaliyet Belgesi ( idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından

veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge),

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili

olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c) Tebligat için adres beyanının ( telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek ) verilmesi,

d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu.

f) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

g) Hendek Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)

fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter

tasdikli ortaklık sözleşmesi

MADDE 6- İhaleye katılabilmek için; gerekli belgeler listesi, sözleşme örneği, şartname ve ekleri 250.00 TL Karşılığı

Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

                                                                                                                                                 09.11.202

Turgut BABAOĞLU

                                                                                                                                              Belediye Başkanı